ساعت
اوقات شرعی
اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس در دوره پنجم
فاطمه جراره-رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس
فاطمه جراره-رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس
سمت :
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
فرزانه آرامش
فرزانه آرامش
سمت :
نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
جواد بلارک
جواد بلارک
سمت :
منشی اول شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
فیصل دانش
فیصل دانش
سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
اسماعیل بواشه
اسماعیل بواشه
سمت :
خزانه دار شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
اسلام باوقار
اسلام باوقار
سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
مجید عسکری زاده-عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
مجید عسکری زاده-عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
سمت :
عضوشورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
آبتین امیری
آبتین امیری
سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
کیانوش جهانبخش
کیانوش جهانبخش
سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
حجت الاسلام و المسلمین احمد عامری سیاهویی
حجت الاسلام و المسلمین احمد عامری سیاهویی
سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904

سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904