ورود اعضا
يکشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٦
ساعت
اوقات شرعی
اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس در دوره چهارم
پرویز سالاری
نام : پرویز سالاری
سمت :
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
حسام صمیمی کشکویی
نام : حسام صمیمی کشکویی
سمت :
نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
مسعود عبداله زاده
نام : مسعود عبداله زاده
سمت :
منشی اول شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
فاطمه جراره
نام : فاطمه جراره
سمت :
منشی دوم شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 0632245308
فکس : 07632333904
عباس پوریان
نام : عباس پوریان
سمت :
خزانه دار شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
محمدرضا بی نیاز
نام : محمدرضا بی نیاز
سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
مهران نجاتی
نام : مهران نجاتی
سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
هومن رفیعی بندری
نام : هومن رفیعی بندری
سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632233904
فکس : 07632245308
اسلام باوقار
نام : اسلام باوقار
سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
جمشید رئیسی تختی
نام : جمشید رئیسی تختی
سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
رضا حیدری زاده
نام : رضا حیدری زاده
سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
کیانوش جهانبخش
نام : کیانوش جهانبخش
سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904
پروین علیزاده
نام : پروین علیزاده
سمت :
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
شماره پیامک : 3000797179009
تلفن : 07632245308
فکس : 07632233904