ساعت
اوقات شرعی
اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس در دوره چهارم
پرویز سالاری
پرویز سالاری
سمت :
رئیس شورا در سال دوم و چهارم کاری چهارمین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
حسام صمیمی کشکویی
حسام صمیمی کشکویی
سمت :
نایب رئیس شورا در سال چهارم کاری چهارمین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
مسعود عبداله زاده
مسعود عبداله زاده
فاطمه جراره
فاطمه جراره
عباس پوریان
عباس پوریان
محمدرضا بی نیاز -عضو علی البدل
محمدرضا بی نیاز -عضو علی البدل
مهران نجاتی
مهران نجاتی
سمت :
رئیس شورا در سال سوم کاری چهارمین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
هومن رفیعی بندری
هومن رفیعی بندری
سمت :
نایب رئیس شورا در سال دوم و سوم کاری چهارمین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
اسلام باوقار
اسلام باوقار
جمشید رئیسی تختی-عضو علی البدل
جمشید رئیسی تختی-عضو علی البدل
رضا حیدری زاده
رضا حیدری زاده
سمت :
نایب رئیس شورا در سال اول کاری چهارمین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
کیانوش جهانبخش
کیانوش جهانبخش
پروین علیزاده
پروین علیزاده
راحله ملایی
راحله ملایی
سمت :
رئیس شورا در سال اول کاری چهارمین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
عبداله آبسواران
عبداله آبسواران