ساعت
اوقات شرعی
اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس در دوره سوم
جمشید رئیسی تختی
جمشید رئیسی تختی
سمت :
رئیس شورا در سال چهارم و پنجم و ششم کاری سومین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
طاهر قریشی
طاهر قریشی
سمت :
رئیس شورا در سال سوم کاری سومین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
عبداله آبسواران
عبداله آبسواران
سمت :
عضو هیئت رئیسه شورا در سومین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
داریوش رشیدی
داریوش رشیدی
سمت :
عضو هیئت رئیسه شورا در سومین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
عبدالرضا بنی نعیم
عبدالرضا بنی نعیم
سمت :
عضو هیئت رئیسه شورا در سومین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
مریم اقبالی
مریم اقبالی
سمت :
عضو هیئت رئیسه شورا در سومین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
احمد آرامی
احمد آرامی
سمت :
عضو هیئت رئیسه شورا در سومین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
فیصل دانش
فیصل دانش
سمت :
عضو هیئت رئیسه شورا در سومین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
مهران شاهی
مهران شاهی
سمت :
رئیس شورا در سال اول و دوم کاری سومین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس
راحله ملایی-عضو علی البدل
راحله ملایی-عضو علی البدل