ساعت
اوقات شرعی
کمیسیون ها

اسلام باوقار
اسلام باوقار
سمت
رئیس کمیسیون
رضا حیدری زاده
رضا حیدری زاده
سمت
نایب رئیس کمیسیون
مجید عسکری زاده
مجید عسکری زاده
سمت
دبیر کمیسیون
فرزانه آرامش
فرزانه آرامش
سمت
عضو کمیسیون
جواد بلارک
جواد بلارک
سمت
عضو کمیسیون

1398/5/20
10:16
امر خدمات رسانی به شهروندان در طول سال مستمر باشد/ باید نظافت سرویس های بهداشتی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد
اسلام باوقار ،رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس :
امر خدمات رسانی به شهروندان در طول سال مستمر باشد/ باید نظافت سرویس های بهداشتی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد
باید نظافت سرویس های بهداشتی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد و در ادامه سال نیز دنبال شود
1396/12/24
13:10