ورود اعضا
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
ساعت
اوقات شرعی
مصوبات

تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی داخلی شورا

شماره جلسه :2
تاریخ صدور :96/6/5
شماره صدور :
سال تصویب :1396

اعضای کمیسیون داخلی شورا به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

اعضای کمیسون فرهنگی و اجتماعی : آقایان احد عامری – پرویز سالاری - اسماعیل بواشه - کیانوش جهانبخش و خانم فاطمه جراره

اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی : آقایان اسلام باوقار- کیانوش جهانبخش-مجید عسکری زاده - جواد بلارک و اسماعیل بواشه

اعضای کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک : آقایان کیانوش جهانبخش - اسلام باوقار- مجید عسکری زاده- اسماعیل بواشه و خانم فرزانه آرامش

اعضای کمیسیون بهداشت،سلامت و خدمات شهری:آقایان اسلام باوقار- جواد بلارک- فیصل دانش- آبتین امیری- جواد بلارک

اعضای کمیسیون اقتصاد ،برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری:آقایان مجید عسکری زاده - فیصل دانش- پرویز سالاری - آبتین امیری - جواد بلارک

اعضای کمیسیون نظارت،ارزیابی و حقوقی:آقایان فیصل دانش - جواد بلارک - احمد عامری و خانم ها فرزانه آرامش و فاطمه جراره

- آقایان پرویز سالاری و کیانوش جهانبخش بعنوان نمایندگان شورا در شورای شهرستان انتخاب گردیدند.