ساعت
اوقات شرعی
مصوبات

تشویق و ترغیب مدیونین به شهرداری و متقاضیان پروانه ساختمانی

شماره جلسه :239
تاریخ صدور :96/5/14
شماره صدور :1/365
سال تصویب :1396

لایحه شهرداری بندرعباس به شماره 1/54614 مورخ 96/5/7 ثبت شده به شماره 365مورخ 96/5/7دبیرخانه شورا مبنی بر تشویق و ترغیب مدیونین به شهرداری و متقاضیان پروانه ساختمانی در جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی شورا مورد بررسی قرار گرفت سپس در جلسه علنی شماره 239 شورای اسلامی شهر بندرعباس مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و طی نامه شماره 9223/5298 مورخ 96/5/14 فرمانداری شهرستان بندرعباس مورد تایید گرفت.

دانلود متن کامل مصوبه