ساعت
اوقات شرعی
مصوبات

اعمال ضریب ده درصد در محاسبه عوارض اماکن مذهبی

شماره جلسه :242
تاریخ صدور :96/5/8
شماره صدور :1/296
سال تصویب :1396

لایحه شهرداری بندرعباس به شماره 1/40794 مورخ 96/4/10 ثبت شده به شماره 296 مورخ 96/4/10دبیرخانه شورا مبنی بر اعمال ضریب ده درصد در محاسبه عوارض اماکن مذهبی در جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی شورا مورد بررسی قرار گرفت سپس در جلسه علنی شماره 242 مورخ 96/4/25 شورای اسلامی شهر بندرعباس مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و طی نامه شماره 9223/5035 مورخ 96/5/7 فرمانداری شهرستان بندرعباس مورد تایید گرفت.

دانلود متن کامل مصوبه