ورود اعضا
پنج شنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٧
ساعت
اوقات شرعی
مصوبات

عنوان مصوبه تاریخ صدور شماره صدور شماره جلسه
طرح پیشنهادی کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس 96/11/3 1/860 26
طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس 96/11/3 1/828 26
طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس 96/10/17 1/763 22
آئین نامه عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها و اراضی ها 96/9/28 1/731 19
صدور مجوز تعمیرات و بازسازی برابر وضعیت موجود ملک به مغازه های واقع در بازار لاریها و اوزیها 96/10/2 1/730 19
الزام پیمانکاران به خرید آسفالت جهت اجرای پروژه ها از کارخانه ی آسفالت سازمان عمران شهرداری 96/9/28 1/732 19
منظور کردن 30 درصد تعرفه عوارض حفاری در شهرداری های مناطق به حساب سازمان عمران 96/9/28 1/734 19
الزام شهرداری به تقویت سازمان عمران جهت تجهیز و خرید کارخانه جدید و ارتقاء ظرفیت تولید 96/9/28 1/733 19
طرح پیشنهادی کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس 96/8/15 1/592 10
تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی داخلی شورا 96/6/5 2